Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví,
lesního a vodního hospodářství
Sídlo
 • Senovážné náměstí 23
  110 00 Praha 1, Česká republika
 • IČ: 00006041
 • kontakt na oblastní pracoviště najdete ZDE
Logo
Kdo jsme

Otevřené, samostatné, nezávislé, dobrovolné organizace občanů pracujících, nebo se na práci připravujících zejména v oborech dřevařského, nábytkářského, spotřebního, papírenského průmyslu, lesního, vodního hospodářství a odvětví navazujících.

Sdružuje rovněž zaměstnance jiných zaměstnavatelských subjektů i jednotlivé občany na základě jejich přihlášky, kteří o členství v ní požádají.

Co poskytujeme

Hlavním cílem OS je ochrana a obhajování práv svých členů, obhajoba jejich sociálních, ekonomických, kulturních a právních zájmů a jistot.

Svým členům poskytujeme právní poradenství ve věcech pracovněprávních, mzdových a otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a odbornou pomoc při kolektivním vyjednávání, dále pak pomoc svým členům v tíživých životních situacích z prostředků Zajišťovacího fondu OS DLV.

Struktura svazu
Členství
Kdo se může stát členem

Každá fyzická osoba (občan ČR) v pracovněprávním vztahu po dosažení 15-ti let věku, případně občan jiného státu, pobývající na území ČR v souladu s právním řádem ČR bez rozdílu rasy, vyznání, pohlaví a politického smýšlení, který souhlasí s programem odborového svazu a jeho Stanovami.

Členství v OS vzniká dnem odevzdání členské přihlášky příslušné základní nebo místní organizaci OS DLV.

Co OS DLV svým členům nabízí ?

Název odborového svazu OS DLV zahrnuje základní služby, které může pro členy i ve prospěch členů odborový svaz poskytovat, ale i legislativní při tvorbě zejména pracovněprávních norem ovlivňovat.

Co členství v OS DLV členům přináší ?

 • účinněji obhajovat svá práva i práva spolupracovníků
 • lépe prosazovat oprávněné požadavky v pracovněprávní, sociální a mzdové oblasti
 • získat účinnější pomoc v obtížných životních situacích

Proč se stát členem OS ?

 • svým členstvím v odborech posílíte pozici zástupců odborů, kteří vyjednávají kolektivní smlouvy
 • bez solidarity nelze zachovat vymoženosti a nemohou se v budoucnosti docílit žádné pokroky
 • jednotlivci zůstanou i nadále závislí na zaměstnavateli, který nebude jednat s každým zaměstnancem zvlášť
 • pro koho tato situace bude výhodnější ?
 • odborově organizovaný kolektiv zaměstnanců podporovaný týmem odborníků dosáhne víc než jednotlivec
 • nebudou-li ve firmě odbory, nebude mít zaměstnavatel s kým jednat a tím posilujeme jeho pozici vůči zaměstnancům

V jakých případech je vhodné se na OS obracet ?

Zejména je vhodné se na OS obracet vždy před vykonáním právního rozhodnutí (mající vliv na výkon práce, pracovní poměr, skončení pracovního poměru apod.

Je to například:

 • před podpisem a změnou pracovní smlouvy
 • před podpisem vypovědi nebo při převádění na jinou práci
 • při nařizování přesčasové práce
 • při překážkách v práci
 • nařizuje-li vám zaměstnavatel čerpání dovolené nebo náhradního volna
 • v případě pracovního úrazu a jeho odškodnění
 • a dalších případech majících vliv na zaměstnanost a jistoty zaměstnanců

Mám zájem o členství v OS DLV
OS DLV rovněž znamená
Ochrana

O

=
Ochrana zaměstnanosti a zdraví

 • bezplatné právní pomoc v oblasti pracovněprávní
 • bezplatné právní zastupovaní před soudem
 • bezplatné poradenství v oblasti mzdové
 • bezplatné poradenství v sociálních otázkách
 • zabezpečení prevence a řešení problémů BOZP
 • bezplatné poradenská činnost v daňové problematice v oblasti pojištění

Starost

S

=
Starost o pracovní a sociální podmínky

 • proti úrazu při akcích pořádaných odborovou organizací
 • pojistka odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • pojištění funkcionářů
 • zajišťovací fond
 • zvýhodněná rekreace členů
 • spolupráce se sdružením na ochranu nájemníků
 • bulletin OS

Dávky

D

=
Dávky v tíživé sociální situaci

 • příspěvek v nemoci
 • v nezaměstnanosti
 • při narození dítěte
 • při úmrtí člena
 • pozůstalém po členovi
 • při živelné pohromě
 • při stávce
 • při přiznání částečného invalidního důchodu
 • podpora odborovému funkcionáři

Legislativa

L

=
Legislativní ochrana zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

 • podílíme se na tvorbě a připomínkách k zákonům a vyhláškám, majících vztah k pracovnímu právu, pracovním, životním a sociálním podmínkám členů
 • tvorba návrhů legislativních norem v oblasti BOZP
 • příprava regionílnách tripartit

Vyjednávání

V

=
Vyjednávání kolektivních smluv a pojštění členů

 • vyjednávání kolektivních smluv
 • vyjednávání příznivějších pracovních podmínek
 • vyjednávání o ochraně členů v případě ztráty zaměstnání
 • prosazování svazové politiky v oblasti zaměstnanosti v poradních sborech úřadů práce

Centrála OS DLV